“еЛандо“ АД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и конкурентоспособност”

На 20.08.2020 г. еЛандо“ АД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-8276-C01 с предмет „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ към ОПИК 2014-2020 г.

Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Резултати: постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Дата на стартиране:    20.08.2020 г.

Дата на приключване: 20.11.2020 г.

Обща стойност на проекта: 10 000 лв.

Финансиране БФП: 100%